Algemene voorwaarden

versie 2023

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Eva Borloo, handel drijvend onder de benamingen "FOCUSPUNT", met maatschappelijke zetel te 8691 Leisele, Izenbergestraat 60, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0783.324.389, e-mail info@focuspunt.be (hierna genoemd 'FOCUSPUNT').

Artikel 1 - Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een opleidingspakket (online of in persoon – hierna 'de diensten') wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna 'de producten') van FOCUSPUNT wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd 'de Klant'). 1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van FOCUSPUNT, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door FOCUSPUNT. 1.3. FOCUSPUNT behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. 1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. 1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. FOCUSPUNT draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van FOCUSPUNT. 2.2. De overeenkomst tussen FOCUSPUNT en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door FOCUSPUNT. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. FOCUSPUNT blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. 2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor FOCUSPUNT zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

Artikel 3 - Prijzen producten

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant een factuur.

Artikel 4 - Prijzen diensten

4.1. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van FOCUSPUNT is 0% BTW van toepassing. FOCUSPUNT is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet toepasselijk. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is FOCUSPUNT gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van FOCUSPUNT te voldoen, behoudt FOCUSPUNT zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. 4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien FOCUSPUNT expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden. 4.4.Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan FOCUSPUNT te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft FOCUSPUNT in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van FOCUSPUNT over te dragen.

Artikel 5 - Online betaling

5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. FOCUSPUNT biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Molly. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van FOCUSPUNT verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. 5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen. 5.3. FOCUSPUNT aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

Artikel 6 - Levering en risico-overdracht

6.1. Producten besteld via de webshop en werkboeken aangeboden in het kader van een opleidingspakket worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden. 6.2. De levering van werkboeken gebeurt via postbedeling of via het eigen vervoer van FOCUSPUNT of door een externe transportfirma naar keuze van FOCUSPUNT. 6.3. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard verzending. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico. 6.4. FOCUSPUNT kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. FOCUSPUNT is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal FOCUSPUNT evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelde producten of werkboeken alsnog te bezorgen. 6.5. Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen bepaalde producten tijdens het transport zouden beschadigd raken, kan de Klant contact opnemen met FOCUSPUNT om naar een oplossing te zoeken.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

7.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door FOCUSPUNT krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van FOCUSPUNT beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 7.2. FOCUSPUNT doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van FOCUSPUNT, toegang tot de site onderbroken wordt. FOCUSPUNT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. FOCUSPUNT heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen. 7.3. FOCUSPUNT is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers. 7.4. Tenslotte kan FOCUSPUNT niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien FOCUSPUNT wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen. 7.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding. 7.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van FOCUSPUNT. FOCUSPUNT heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. 7.7. FOCUSPUNT kan op de pagina's van haar website links naar andere internetsites plaatsen. FOCUSPUNT is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 8 - Annulering van bestellingen

8.1. De bestelling van diensten zoals opleidingspakketten, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer FOCUSPUNT een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd. 8.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht. 8.3. In geval van annulering van een dienst door de Klant 10 werkdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 50 EUR exclusief de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 5 en 10 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag. Indien de annulering later gebeurt dan 5 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag. 8.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo's, tekeningen, foto's, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door FOCUSPUNT, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van FOCUSPUNT, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van FOCUSPUNT.

Artikel 10 - Verwerving persoonsgegevens

10.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan FOCUSPUNT om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van FOCUSPUNT. FOCUSPUNT verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op de website www.focuspunt.be. 10.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, FOCUSPUNT, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FOCUSPUNT te sturen. 10.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven. 10.4 Wanneer klanten deelnemen aan een traject, opleiding of workshop en uitwisselen met andere deelnemers in een besloten groep die voorzien werd door FOCUSPUNT respecteren zij ten allen tijde de privacy van de andere deelnemers. Alles wat gedeeld wordt door de deelnemers blijft binnen de groep van deelnemers.

Artikel 11 - Duur overeenkomst en beïndiging

11.1. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 11.2. Beide partijen, zowel klant als FOCUSPUNT, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 11.3. In uitzondering kan FOCUSPUNT de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met FOCUSPUNT voortvloeiende verplichting; • klant inbreuk maakt op rechten van derden; • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van FOCUSPUNT; • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; • bij terugkerende betalingsproblemen.

Artikel 12 - Bijzondere bepalingen diensten

12.1. Na bestelling en betaling van de training ontvangt de klant een inschrijvings- en betalingsbevestiging. 12.2. De duur varieert per training en wordt tijdig aangegeven in de trainingsomschrijving. 12.3. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke training al dan niet met referentie naar of volgens de methode van FOCUSPUNT aan te bieden of te doen geven. 12.4. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de training en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. FOCUSPUNT geeft geen garanties over successen en/of veranderingen in het leven dan wel het bedrijf van de klant. FOCUSPUNT is tijdens de duur van de training beschikbaar voor begeleiding van de klant. FOCUSPUNT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van FOCUSPUNT in de praktijk tot uitvoering brengt. 12.5. FOCUSPUNT is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens FOCUSPUNT, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 12.6. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. 12.7. Na het einde van de onlinetraining behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving voor een periode zoals aangegeven in de bevestigingsmail. 12.8 FOCUSPUNT behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops/trainingen indien de deelnemers door het gedrag een workshop/training belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

Artikel 13 - Klachten

Eventuele klachten dienen aan FOCUSPUNT te worden gericht.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde instanties

14.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen FOCUSPUNT en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 14.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. 14.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen FOCUSPUNT en de Klant zullen uitsluitend worden behandeld door de rechtbank van Veurne.